అంబేద్కర్ మహాశయా….. మన్నించు

  • Telangana

    అంబేద్కర్ మహాశయా….. మన్నించు

    అంబేద్కర్ మహాశయా….. మన్నించు మీ వంటి చారిత్రక పురుషుని విగ్రహాన్ని దళిత ద్రోహి ప్రారంభించడం బాధగా ఉంది. మీరు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని తిరగరాస్తామంటూ మిమ్ముల్ని అడుగడుగునా అవమానించినోళ్లే…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected