కులాంతర వివాహాలకు రక్షణ ఏది

  • Motivation

    కులాంతర వివాహాలకు రక్షణ ఏది?

    కులాంతర వివాహాలకు రక్షణ ఏది? డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ భారతదేశం అనేక జాతుల, వర్గాల, కులాల సమ్మిశ్రిత సామాజిక రూపంలో ఉందని చెప్పారు. భారతీయులంతా సంకరులే అని…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected