ఖర్గేను చంపడమంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేయడమే

Back to top button

Adblock Detected

We have detected