పాదయాత్ర

  • Khammam

    హడావిడి లేదు….ఆర్భాటాలు లేవు…

    జోరుగా…హుషారుగా… హడావిడి లేదు….ఆర్భాటాలు లేవు… ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరకి వెళ్తూ…ప్రతి ఒక్కరినీ పలకరిస్తూ….ప్రతి గుండెను తడుతూ….అందరికీ భరోసా ఇస్తూ… సామాన్యులకు చేరువుగా,ప్రతి గడపను తాగుతూ,ప్రతి గోడు వింటూ..మీకోసమే…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected